Certifikáty a licencie

 • Certifikát poistenia zodpovednosti
 • Certifikát EN ISO 9001:2015
 • Licencia - medzinárodná preprava tovaru
 • Politika kvality
 • Prepravný poriadok

 • Certifikát EN ISO 9001:2015
 • členstvo v združení medzinárodných automobilových dopravcov - ČESMAD SLOVAKIA
 • poistenie zodpovednosti medzinárodného cestného dopravcu podľa dohody CMR do výšky 233.000,- € pre každé vozidlo do celej Európy
 • odborná spôsobilosť podľa zákona NR SR 168/96 Z. z. o cestnej doprave a vyhlášky MDPR SR 311/1996 Z. z.
 • finančná spôsobilosť dopravcu v súlade so Smernicou Európskeho spoločenstva
 • pravidelné odborné školenie osádok vozidiel, manžérov dopravy, administratívy